Bulu~bulu~主子煲水就係開心? 煲水聲(Purring)源自於母貓與小貓之間嘅互動 ❤️

貓媽咪同貓BB會利用煲水聲對話,係貓貓特殊溝通方式🐈

🔸安心放鬆 有媽的孩子是個寶!貓B同貓媽咪一齊嘅「煲水聲」, 令貓貓養成一種記憶習慣,當感覺好似同貓媽咪一齊咁安心~就會煲水🥰

🔸自我治癒 病、痛、分娩、骨折、臨終等時都可能會發出煲水聲 🐱 煲水時會刺激貓腦內分泌安多酚🧠 可以緩解疼痛、安定神經,甚至幫助修復癒合💛

🔸舒解壓力 當貓貓面臨緊張、不安、驚嚇、焦慮等情況時 😨 例如比人夾硬接觸,有啲貓都會透過煲水安撫自己嘅情緒⛑️

🔸表達需求 貓貓表達需求嘅方式之一,例如想食零食😻 貓貓一直碰瓷,加埋煲水聲 🥣 當你忍唔住餵佢就增強咗依個行為, 貓貓就會認為煲水可以幫助自己得到想要嘅野

貓貓唔同情況嘅Purr都有唔同意思~ 大家都細心注意主子多啲就“Purrfect”喇🤍